تاریخچه گمرک در ایران و وظایف آن

در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور م…